VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

Hatályos 2022-11-09 napjától

A gépjárműjavítói, karbantartói, és időszakos vizsgálati szolgáltatási tevékenységre.

A vállalkozó neve, székhelye, a javítási szolgáltatás telephelye:

Név: 

Csabai és Dóczi Autószervíz Kft.

Székhely: 

2360 Gyál, Iglói utca 4.

A vállalkozó internetes elérhetősége, és email címe:

Internetes elérhetőség: 

https://gyaliautoszerviz.hu/

E-mail: 

info@gyaliautoszerviz.hu

Felügyeleti szervek:

Budapest XI. Kerület Polgármesteri Hivatal Jegyző

1113 Budapest, Bocskai út 39-41

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

 1. Budapest, Városház utca 7.

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlekedési Felügyelősége

Közúti Jármű Főosztály

 1. Budapest, Mozaik utca 5.

A szabályzat az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet figyelembevételével készült.

I. A Vállalható szolgáltatások

 1. Gépjárműszerelés:
 •   napi vizsgálat, időszakos műszaki szemle,
 •   garanciális hibaelhárítás,
 •   gépjármű futójavítás,
 •   gépjárművek, fődarabok, részegységek diagnosztikája, beszabályozása
 •   gépjárművek, fődarabok, részegységek javítása, felújítása.
 •   kenő és segédanyagok szintellenőrzése, utántöltése, cseréje.
 1. Gépjármű-villamossági javítás:
 •   gépjárművek elektromos hibáinak futójavítása,
 •   elektromos részegységek műszerek diagnosztikája, beszabályozása,
 •   elektromos részegységek javítása,
 •   elektromos jellegű átalakítás.
 1. Karosszériajavítás:
 •   karosszéria futójavítás, elemek vagy részegységek cseréje
 •   karosszéria elemek vagy részegységek fényezése.
 1. Gépjármű ápolás:
 •   gépjármű külső mosása belső takarítása,
 •   kárpitok és műanyag elemek ápolása.

II. Vállalkozási feltételek

 1. A Csabai és Dóczi Autószervíz Kft. (a továbbiakban említve, mint Szolgáltató, vagy vállalkozó) vállalja a gépjárművek jótállási-időben és jótállási időn túli javítását, karbantartását, amelyek elvégzésére megfelelő képesítésű szakemberrel rendelkezik. A fenti munkálatok elvégzésének technológiáját és díjszabását a vonatkozó jogszabályok iránymutatásainak megfelelően alakítja ki
 2. A megrendelés felvétele során a vállalkozó vizsgálja a szolgáltatás elvállalásának lehetőségét. Javító-karbantartó szolgáltatás esetén a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben előírt technológia szerint elvégzi.
 3. A jótállás és szavatosság keretében elvállalt gépkocsik kötelező átvizsgálási és javítási munkáira vonatkozó feltételeket, a gépkocsit értékesítő szervezet által kibocsátott jótállási füzetben leírtak tartalmazzák.
 4. Amennyiben a megrendelés javító-karbantartó szolgáltatás esetén, az adott járműtípusra vonatkozó karbantartási, javítási technológiától vagy a KRESZ előírásaitól eltér, illetve előzetes és időszakos gépjármű-fenntartói vizsgálat szolgáltatás során az 1. pontban hivatkozott jogszabályi előírásoknak nem felel meg, akkor a vállalkozó a munka elvégzését megtagadhatja.
 5. A Szolgáltató felelősségi és minőségbiztosítási okokból nem vállalja az ügyfél által hozott gyári vagy nem gyári, utángyártott alkatrészek beszerelését és kenőanyagok felhasználását, még abban az esetben sem, ha azok az adott jármű típushoz illeszkednek, bontatlanok, újak és sérülésmentesek. Vállalkozó a megrendelő által hozott, bontott alkatrészt a javítások során nem használ fel.
 6. A vizsgáló állomás szolgáltatásait minden ügyfél részére feltétel nélkül biztosítja, így a járművek műszaki megvizsgálását. A vizsgáló állomás diszkrimináció mentesen működik. A járművek műszaki megvizsgálása során felmerülő panaszokkal előítélet nélkül egyenlő elbírálással foglalkoznak.
 7. Műszaki szolgáltatások során az ügyfelektől szerzett információt, különösen a járművek műszaki megvizsgálása során keletkező ügyfél információt bizalmasan kezelik (kivétel ez alól a hatósági eljárás lefolytatásához nyújtott információk).

III. Jármű átvétele javításra

 1. Amennyiben a Szolgáltató rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a javító-karbantartó szolgáltatás esetén a gépkocsit a műszaki szakemberével megvizsgáltatja, aki a hiba felvételezés után meghatározza és a Javítási megrendelésen (munkalapon) feltünteti az elvégzendő szolgáltatást.
 2. A vállalkozó, illetve az erre feljogosított dolgozója írásban közli a megrendelővel a kért munkák elvégzésének a munka elvállalásakor várható legmagasabb – tájékoztatásul szolgáló – vállalási díját és a szolgáltatás elvégzésének várható határidejét, valamint feljegyzi a kilométeróra állását. Leltárjegyzéket készít továbbá a gépkocsi tartozékairól (emelő, pótkerék, KRESZ-tartozékok stb.) tételesen feltüntetve azokat a megrendelőlapon, a gépkocsi karosszériáján található sérülésekkel együtt, majd az így kitöltött munkamegrendelő lapot mindketten – a megrendelő és a vállalkozó megbízottja – aláírásukkal hitelesítik.
 3. A megrendelés tudomásulvételével létrejött megbízás a javítási-, karbantartási munkákon kívül magában foglalja a bejáratásokat, a próbautakat, valamint a gépjármű megrendelő részére történő átadását.
 4. A gépkocsiban hagyott személyes tárgyakért és egyéb vagyontárgyakért aSzolgáltató felelősséget nem tud vállalni. Ezen holmik akadályozhatják a javítás menetét, hozzáférési nehézségeket okozva, ezért a gépkocsiból a személyes dolgokat a megrendelőnek célszerű előzetesen eltávolítania.
 5. A javítási megrendelés (munkalap) első példánya a megrendelőé, amely egyúttal a gépkocsi átvételének elismervényeként is szolgál. A rendelt munka elkészültét követően a megrendelő a javítási megrendelés bemutatásával igazolja a jármű átvételének jogosságát a vállalkozónál. A gépjármű okmányait átadó és a megrendelést aláíró természetes személyt tekintjük a tulajdonos távollétében annak meghatalmazottjának.
 6. A megrendelés alkalmával a megrendelő köteles a vállalkozó részére átadni a gépkocsival együtt javítási és karbantartási szolgáltatás esetén annak forgalmi engedélyét és a gépkocsi kulcsait, a szervizfüzetet. Előzetes gépjármű-fenntartói vizsgálat és időszakos vizsgálat során a felsoroltakon túl – egyes esetekben – a díjjal fedezett kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló igazolószelvényét, valamint megbízott esetén a szükséges meghatalmazást.
 7. Ha a megrendelő részletes árajánlatot kér a gépkocsi javításba vétele előtt, úgy külön írásbeli megbízásra – díjazás ellenében (a teljes javítási bruttó értékének 2%-a) – a vállalkozó azt számára elvégzi, beleértve a hibafeltárással kapcsolatos esetleges részleges megbontást és a műszeres vizsgálat költségeit is. Ha az ilyen módon elkészített árajánlat után a megrendelő a szükséges munkák elvégzését mégsem kéri, úgy a gépkocsin megbontott egységek visszaszerelése, illetve a gépkocsi üzemképes állapotba hozása a vállalkozónak nem képezi a feladatát. Ez esetben a megbontott gépkocsi elszállításáról a megrendelő köteles gondoskodni. Amennyiben a megrendelő külön megbízást ad a vállalkozónak az eredeti állapotú üzemképesség helyreállítására, akkor a vállalkozó azt felelősség nélkül, szükségjavítási jelleggel, díjazás ellenében elvégzi, ha a hibafeltárás során a közlekedésbiztonsági hiányosság nem volt észlelhető.
 8. A megrendelő részére készített árajánlat három naptári napig érvényes, ha a megrendelő a gépkocsiját nem hagyja a vállalkozó telephelyén, hanem azt tovább üzemelteti. A fenti határidőn belül is megszűnik az érvényesség, ha a gépkocsiban a felvételi állapothoz képest változás következik be (pl. újabb meghibásodás, karambol stb.).
 9. Ha az elvégzendő munka előreláthatólag befolyásolja a gépkocsi további használhatóságát, teljesítőképességét vagy használatának módját, illetve ennek időtartamát, a megrendelőt erről tájékoztatni kell. A tájékoztatási kötelezettség a munka elvégzése után is terheli a vállalkozót.
 10. Műszaki vizsgára történő felkészítés során a Nemzeti Közlekedési Hatóság utasításait kell alkalmazni.

IV. Megrendelés teljesítése során adódó események

 1. Ha a javító-karbantartó szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen munkák elvégzésére van szükség, akkor az előre látott és a megrendelt munkával közvetlen összefüggésben lévő hibák – pl. a megbontás vagy a műszeres vizsgálat során feltárt hibák – felfedezése esetén a vállalkozó azokat külön megrendelés nélkül is megjavíthatja, ha a javítás összes költsége nem haladja meg azt az összeget, amit a megrendeléskor a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak.
 2. Ha a munka végzése során a vállalkozó olyan előre nem látott hibát fedez fel, amely
 3. a megrendelt munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy az a közlekedésbiztonságot érinti-e vagy sem, illetve
 4. a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatározott összeg emelkedne, akkor köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

 Ezt a munkát a Szolgáltató csak külön megrendelésre végzi el új elkészítési határidő kijelölése mellett.

 1. A 2. pont figyelembevételével a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén a hibás gépjármű megrendelőnek történő átadásakor a vállalkozó köteles írásban közölni, hogy a gépkocsi a közúti forgalomban nem vehet részt, és ennek tudomásulvételét a megrendelő fél aláírásával köteles igazolni. A hibás gépkocsi elszállításáról a megrendelő köteles gondoskodni, a vállalkozó ebben segítséget nyújthat.
 2. Amennyiben a megrendelt munka elvégzését előre nem látható – a 2. pontban leírtakon kívül – egyéb ok akadályozza (alkatrész-szállítási késedelem stb.), azt a megrendelővel haladéktalanul, de még határidő lejárta előtt közölni kell.
 3. A szolgáltatás teljesítése közben okozott károkért (pl. karosszéria sérülés, egyéb alkatrész-rongálódás) a … Kft felelősséggel tartozik. A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni, vagy közös jegyzőkönyv felvételét kell a vevőnek kezdeményezni a munkafelvevőnél.

V. Az elkészült gépkocsi átadása, számlázás

 1. A vállalkozó a gépkocsi javításának befejezéséről értesíti a megrendelőt. Amennyiben a megrendelő a készre jelentéstől számított nyolc naptári napon belül nem veszi át a gépkocsit, a Szolgáltató tárolási díj felszámolására jogosult. Amennyiben a megrendelő vagy megbízottja az ajánlott levélben megküldött készre jelentés ellenére a gépkocsit hat hónapon belül nem veszi át, a vállalkozó a javítási és tárolási díj érvényesítése érdekében jogi eljárást kezdeményez.
 2. A vállalkozó az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról köteles számlát adni a szolgáltatást igénybe vevőnek. A számlában feltüntetésre kerül az elvégzett munka, a felhasznált anyagok és alkatrészek tételesen felsorolva, a szolgáltatás díjának összege, valamint tanúsítvány arról, hogy a végzett munka megfelelő, a felhasznált anyag és alkatrész rendeltetésszerű használatra alkalmas.
 3. A javítás során lecserélt fődarabok és alkatrészek a jótállás és szavatosság keretében végzett javítás, illetve az ún. gyári felújított (cseredarab leadását igénylő) alkatrészek beépítése kivételével – ha a megrendelő és a vállalkozó másképp nem állapodik meg – a megrendelő tulajdonát képezik. A gépkocsi kiadásakor megrendelő által el nem vitt lecserélt alkatrészeket a vállalkozó nem tárolja, a hulladékként történő kezelésről gondoskodik.
 4. Minden beszerelt alkatrész a számla teljes kifizetéséig a vállalkozó tulajdonában marad. A megrendelő a vállalkozó tevékenységét, vagy a felhasznált anyagokat – a veszélyes üzemre és a munkavédelemre vonatkozó szabályok betartása mellett – bármikor ellenőrizheti.
 5. A gépjármű és az okmányok átadása a megrendelő részére a számla kiegyenlítése után történik meg. A számla teljes kiegyenlítéséig a vállalkozónak, a megrendelés tárgyát képező gépjárművön törvényes zálogjoga áll fenn (Ptk. 6:246.§) és így azt birtokában tarthatja.

VI. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok intézése

 1. A Szolgáltató a bejelentett panaszokat jóhiszeműen szakszerűen a tőle elvárható szakmaisággal vizsgálja ki.
 2. Az elvégzett szolgáltatással kapcsolatos minőségi kifogások bejelentését a megrendelőnek írásban kell megtennie. A minőségi kifogás bejelentésekor a megrendelő köteles egyidejűleg a javítási számlát is bemutatni.
 3. A téves hibamegállapítás alapján szükségtelenül elvégzett munka ellenértékének a kifizetését a megrendelő a gépjármű átvételekor megtagadhatja.
 4. A megrendelő a javítási számla egy példányával a Vállalási Szabályzat VII. fejezete szerinti jótállási időn belül követelheti:

o   a hibásan vagy hiányosan elvégzett munka kijavítását,

o   a kifizetett díj arányos csökkentését, illetve visszafizetését,

o   az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.

 1. A hibás teljesítés miatt meghibásodott gépjármű beszállításáról a vállalkozó telephelyére a megrendelőnek kell gondoskodnia, azzal a kikötéssel, hogy a vállalkozót előzetesen értesíti, elsőbbségi lehetőséget teremtve a gépkocsi beszállítására. A vállalkozó jótállási kötelezettségének a saját telephelyén tesz eleget. A gépjármű szállítási költségeit, a hibát elkövető viseli a bemutatott számla alapján
 2. A vállalkozó a megrendelő minőségi kifogását lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül köteles megvizsgálni, és ha az megalapozott, a jótállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően köteles azt rendezni. Ha a vállalkozó a minőségi kifogást nem ismeri el, köteles erről a megrendelőt írásban tájékoztatni.
 3. Amennyiben a kifogás okát a vállalkozó a megrendelő által elfogadott határidőn belül alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a megrendelőt tájékoztatja, és újabb egyeztetett határidőt ad meg.
 4. A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a vállalkozó a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja.
 5. Nem tekinthető hibásnak a szolgáltatás, ha a vállalkozó a jármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafelvételkor nem volt megállapítható, és a megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a vállalkozónál nem rendeli meg.

VII. Szolgáltatás közben okozott károk megtérítése

A Szolgáltató kártérítéssel tartozik a gépjárművekben az üzem területén neki felróhatóan okozott kárért. A kárigény bejelentését a szerviz szolgálat jelenlévő képviselője jegyzőkönyvben rögzíti, amelyben részletesen le kell írni a károkozáshoz vezető ok-okozati összefüggésben álló károkozói magatartást, a kármegelőzésre, kárenyhítésre és kármegelőzésre vonatkozó károkozói és károsulti magatartást, valamint a szerviz-vezető javaslatát a kártérítés módjára, illetve összegére (az okozott kár helyreállítása vagy az okozott kár készpénzben történő kifizetése). A károsultnak a törvény által előírt kárenyhítési kötelezettségének eleget kell tennie.

VIII. Jótállási feltételek

A Szolgáltató az általa elvégzett javítási munkáért és a javítás során beépített alkatrészekért az egyes javító-, karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet alapján az alábbi feltételek mellett jótállást vállal:

 •   A végzett javítás, amelynek (áfát és anyagköltséget is magában foglaló) díja a húszezer forintot meghaladja
 •   A jótállási idő a szolgáltatás elvégzése után a gépkocsinak a megrendelő vagy megbízottja részére történő átadásával kezdődik
 •   A megrendelő a jótállási igényt a szolgáltatás alkalmával kapott számla, nyugta bemutatásával a hiba észlelése után, a jótállási időszakon belül történő bejelentéssel érvényesítheti
 •   Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

o   a hiba a rendeltetésszerű elhasználódás következménye,

o   rendeltetésszerű elhasználódás miatt a beszabályozás sikertelen.

 •   Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha:

o   A megrendelő a gépkocsira érvényes átvizsgálásokat, karbantartást egyáltalán nem, vagy nem a megadott km vagy időintervallum határérték elérésekor végezteti el

o   A gépkocsin a javított részt, a Szolgáltató márkaszerviz-hálózaton kívüli egyéb más személy megbontja, átalakítja, javítja,

o   A gépkocsin a javított egység megsérül, megsemmisül (elemi csapás, balesetes sérülés)

o   A gépkocsit nem a gyártómű által adott kezelési utasításnak megfelelően, illetve szakszerűtlenül üzemeltették

o   A gépkocsit hibás km-számlálóval üzemeltetik

 •   Szakszerűtlen kezelésnek minősül, ha:

o   Nem az előírt tüzelőanyagot, kenőanyagot használják.

o   A gépkocsit nem megfelelő módon tárolják.

o   A meghibásodás után tovább üzemeltetik, ami további rongálódást idéz elő.

o   A gépkocsival versenyen vesznek részt.

o   A gépkocsit oktatásra használják.

o   A gépkocsit túlterhelik, vagy nem rendeltetésszerűen használják.

 •   Nem vonatkozik a jótállás az izzókra, valamint a különféle üvegalkatrészek, műanyag búrák törésére.
 •   Amennyiben a megrendelés a vállalkozó által alkalmazott az importőr által előírt gyári alkatrész-felhasználási és javító-karbantartási technológiától eltérne, a Szolgáltató a munka elvégzését megtagadhatja. Ha a megrendelő szakszerűtlen munkát kíván elvégeztetni, a megrendelő kérésére a vállalkozó szükséghelyzetben elvégezheti, ha a hiba nem a gépjármű üzembiztonságát befolyásoló alkatrészeit érinti. Ebben az esetben közölni kell, hogy a végzett munkáért a vállalkozó garanciát nem vállal, és az elvégzett munka hátrányosan befolyásolja a gépjármű további használhatóságát, teljesítőképességét vagy használatának módját, időtartamát.